search
דף הבית     שאילות ותשובות צד    

משמורת

אחד האמצעים החשובים והמשמעותיים העומדים לרשותו של בית משפט ובית הדין הרבני להכריע בסכסוך משמורת והסדרי ראייה הוא מינוי של פקיד סעד לסדרי דין שיגיש לבית המשפט/ בית הדין תסקיר מקיף אודות המשפחה ובו המלצות לקביעת משמורת והסדרי ראייה עם ההורה הלא-משמורן בתיק שבפניו. פקיד סעד הינו עובד סוציאלי, שיש לו מינוי מיוחד ועבר הכשרה מתאימה כפקיד סעד, והינו עובד המחלקה לשירותים חברתיים של משרד הרווחה. התסקיר משמש בידי השופטים ככלי עזר, שנועד לתת להם מידע אובייקטיבי ושלם ככל שניתן על מצב הילדים וצרכיהם ועל כושרו והתאמתו של כל הורה לגדלם. במסגרת הכנת התסקיר, פקיד הסעד אמור להיפגש עם שני הצדדים: האב והאם, לרוב, פגישה בנפרד ולעיתים גם פגישה משותפת, ופגישה עם כל אחד מהם בנוכחות הילדים, על-מנת לבדוק את האינטראקציה בין ההורה לילד ואת אופי הקשר ביניהם. אם הילדים גדולים- פקיד הסעד ייפגש בנפרד עם הילדים. לפקיד הסעד יש סמכות על-פי חוק לערוך ביקורי בית ולחקור גורמים המכירים את המשפחה והוא אוסף מידע מגורמים בקהילה. פקיד הסעד אמור לבקר בשני הבתים, של האם ושל האב, לבחון האם בכל אחד מהבתים יש צעצועים, מיטה לילד, אוכל ואת הפינה שלו. כן, יש באפשרותו לבקר בגן ולשוחח עם הגננת ולתחקר אותה לגבי ההורים והקשר שלהם לילד או במסגרת חינוכית: לחקור מורות ויועצות מבית-הספר. לאחר שפקיד הסעד יסיים את פגישותיו ויאסוף את כל הנתונים, הוא יגיש את המלצותיו לבית המשפט בדבר הסדר המשמורת והסדרי הראייה הראויים בתיק שבפניו.
עליך לשתף פעולה עם פקידת הסעד שהתמנתה בתיקך, למסור לה את כל המידע המבוקש על-ידה ולספר לה על יחסיך עם ילדיך. למידע נוסף ולהכנה לקראת הפגישות עם פקידת הסעד, אנא פנה למשרדנו.

שם *
נושא
טלפון
דוא"ל *
 
בניית אתריםבניית אתרים