search
דף הבית    

אפוטרופסות

מינוי אפוטרופוס


בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב- 1962, כל אדם כשר לזכויות וחובות וכשר לבצע פעולות משפטיות, זולת אם נשללה כשרותו בחוק או בפסק דין של בית משפט.
עבור קטין, אדם שטרם מלאו לו 18, הוריו הם האפוטרופסים הטבעיים שלו על-פי חוק.
בית המשפט לענייני משפחה מוסמך למנות אפוטרופוס לאדם שאינו יכול באופן קבוע או באופן זמני לנהל את ענייניו, כולם או מקצתם, הן עניינים הנוגעים לגופו והן עניינים הנוגעים לרכושו. לרוב, שלילת כשרותו של אדם והפיכתו ל"חסוי" הזקוק לאפוטרופוס נובעת מסיבות הקשורות בבריאות הנפשית או הפיזית של אותו אדם: מחלות נפש, מחלות כגון דמנציה ואלצהיימר ועוד.

האפוטרופוס למעשה נכנס בנעלי החסוי ופועל בשמו, בהתאם לגבולות המינוי שניתן לו על-ידי בית המשפט ובהתאם להוראות החוק.
אם הנכם זקוקים לייעוץ בנושא מינוי אפוטרופוס לבן משפחה ולייצוג בבקשה למינוי אפוטרופוס, לרבות הכנת כל המסמכים הדרושים לבית המשפט, אנא פנו למשרדנו בהקדם.
שם *
נושא
טלפון
דוא"ל *
 
בניית אתריםבניית אתרים